سوال مطرح شده :
موضوع :  دریچه قلب
توضيحات :  باسلام مادرمن دودریچه ازنوع پلاتین درقلبش داشت که بعدازفوت از قلبش بیرون آوردن و به ما تحویل دادن.آیا این دریچه ها ارزشی دارند و میتوان آنهارا برای بیماردیگری استفاده کرد؟
نام کاربر :  شریفی
تاريخ درج :  دوشنبه 3 فروردين 1394  1:37