برنامه های آموزشی

تعداد بازدید:۲۱۹۵

برنامه آموزشی مهر   ماه 1391 گروه جراحی

تاریخ      روز          ساعت         عنوان کلاس  سالن           عنوان کلاس                            ساعت        سالن

1

شنبه

30/8-30/7

Cardiac imaging

جراحی

معرفی و بحث بیماریهای مادر زادی بالغین

30/7- 15/8

A

2

1 شنبه

30/8-30/7

بیماریهای دریچه ای

جراحی

معرفی و بحث بیماریهای مادر زادی کودکان

30/7-15/8

E

3

2شنبه

30/8 30/7

ژورنال کلاپ

جراحی

 

 

 

4

3 شنبه

30/8-30/7

Cardiac MRI

جراحی

 

 

 

5

4 شنبه

30/8-30/7

گراند راند

جراحی

 

 

 

6

5 شنبه

11-10

کت کنفرانس

C

 

 

 

7

جمعه

 

 

 

 

 

 

8

شنبه

30/8-30/7

آریتمی و ECG

جراحی

معرفی و بحث بیماریهای مادر زادی بالغین

30/7- 15/8

A

9

1 شنبه

30/8-30/7

بیماریهای دریچه ای

جراحی

معرفی و بحث بیماریهای مادر زادی کودکان

30/7-15/8

E

10

2شنبه

30/8 30/7

مورتالیتی و موربیدیتی

جراحی

 

 

 

11

3 شنبه

30/8-30/7

Cardiac MRI

جراحی

 

 

 

12

4 شنبه

30/8-30/7

کنفرانس مشترک جراحی و بیهوشی

جراحی

 

 

 

13

5 شنبه

11-10

کت کنفرانس

C

 

 

 

14

جمعه

 

 

 

 

 

 

15

شنبه

30/8-30/7

Cardiac imaging

جراحی

معرفی و بحث بیماریهای مادر زادی بالغین

30/7- 15/8

A

16

1 شنبه

30/8-30/7

بیماریهای دریچه ای

جراحی

معرفی و بحث بیماریهای مادر زادی کودکان

30/7-15/8

E

17

2شنبه

30/8 30/7

ژورنال کلاپ

جراحی

 

 

 

18

3 شنبه

30/8-30/7

اکوکاردیوگرافی

جراحی

 

 

 

19

4 شنبه

30/8-30/7

گراند راند

جراحی

 

 

 

20

5 شنبه

11-10

کت کنفرانس

C

 

 

 

21

جمعه

 

 

 

 

 

 

22

شنبه

30/8-30/7

آریتمی و ECG

جراحی

معرفی و بحث بیماریهای مادر زادی بالغین

30/7- 15/8

A

23

1 شنبه

30/8-30/7

بیماریهای دریچه ای

جراحی

معرفی و بحث بیماریهای مادر زادی کودکان

30/7-15/8

E

24

2شنبه

30/8 30/7

مورتالیتی و موربیدیتی

جراحی

 

 

 

25

3 شنبه

30/8-30/7

اکوکاردیوگرافی

جراحی

 

 

 

26

4 شنبه

30/8-30/7

کنفرانس مشترک جراحی و بیهوشی

جراحی

 

 

 

27

5 شنبه

11-10

کت کنفرانس

C

 

 

 

28

جمعه

 

 

 

 

 

 

29

شنبه

30/8-30/7

Cardiac MRI

جراحی

معرفی و بحث بیماریهای مادر زادی بالغین

30/7- 15/8

A

30

1شنبه

30/8-30/7

بیماریهای دریچه ای

جراحی

معرفی و بحث بیماریهای مادر زادی کودکان

30/7-15/8

E

Moderator ژورنال کلاپ جناب آقای دکتر بهارستانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه آموزشی آبان ماه 1391 گروه جراحی

تاریخ      روز          ساعت         عنوان کلاس                سالن           عنوان کلاس                              ساعت        سالن

 

1

2 شنبه

30/8 30/7

ژورنال کلاپ

جراحی

 

 

 

2

3 شنبه

30/8-30/7

Cardiac MRI

جراحی

 

 

 

3

4شنبه

30/8-30/7

گراند راند

جراحی

 

 

 

4

5شنبه

11-10

کت کنفرانس

C

 

 

 

5

جمعه

 

 

 

 

 

 

6

شنبه

30/8-30/7

آریتمی و ECG

جراحی

معرفی و بحث بیماریهای مادر زادی بالغین

30/7- 15/8

A

7

1 شنبه

30/8-30/7

بیماریهای دریچه ای

جراحی

معرفی و بحث بیماریهای مادر زادی کودکان

30/7-15/8

E

8

2شنبه

30/8 30/7

مورتالیتی و موربیدیتی

جراحی

 

 

 

9

3 شنبه

30/8-30/7

Cardiac MRI

جراحی

 

 

 

10

4 شنبه

30/8-30/7

کنفرانس مشترک بیهوشی و جراحی

جراحی

 

 

 

11

5 شنبه

11-10

کت کنفرانس

C

 

 

 

12

جمعه

 

 

 

 

 

 

13

شنبه

 

 

 

 

 

 

14

1 شنبه

30/8-30/7

بیماریهای دریچه ای

جراحی

معرفی و بحث بیماریهای مادر زادی کودکان

30/7-15/8

E

15

2شنبه

30/8 30/7

ژورنال کلاپ

جراحی

 

 

 

16

3 شنبه

30/8-30/7

امتحان درون بخشی

جراحی

 

 

 

17

4 شنبه

30/8-30/7

گراند راند

جراحی

 

 

 

18

5 شنبه

11-10

کت کنفرانس

C

 

 

 

19

جمعه

 

 

 

 

 

 

20

شنبه

30/8-30/7

آریتمی و ECG

جراحی

معرفی و بحث بیماریهای مادر زادی بالغین

30/7- 15/8

A

21

1 شنبه

30/8-30/7

بیماریهای دریچه ای

جراحی

معرفی و بحث بیماریهای مادر زادی کودکان

30/7-15/8

E

22

2شنبه

30/8 30/7

مورتالیتی و موربیدیتی

جراحی

 

 

 

23

3 شنبه

30/8-30/7

Cardiac MRI

جراحی

 

 

 

24

4 شنبه

30/8-30/7

کنفرانس مشترک بیهوشی و جراحی

جراحی

 

 

 

25

5 شنبه

11-10

کت کنفرانس

C

 

 

 

26

جمعه

 

 

 

 

 

 

27

شنبه

30/8-30/7

Cardiac imaging

جراحی

معرفی و بحث بیماریهای مادر زادی بالغین

30/7- 15/8

A

28

1شنبه

30/8-30/7

بیماریهای دریچه ای

جراحی

معرفی و بحث بیماریهای مادر زادی کودکان

30/7-15/8

E

29

2شنبه

30/8 30/7

ژورنال کلاپ

جراحی

 

 

 

30

3شنبه

30/8-30/7

اکوکاردیوگرافی

جراحی

 

 

 

 

Moderator ژورنال کلاپ جناب آقای دکترحسینی

 

 

 

 

 

 

برنامه آموزشی  آذر    ماه 1391 گروه جراحی

تاریخ      روز          ساعت         عنوان کلاس  سالن           عنوان کلاس                      ساعت             سالن

 

1

4شنبه

30/8-30/7

گراند راند

جراحی

 

 

 

2

5شنبه

11-10

کت کنفرانس

C

 

 

 

3

جمعه

 

 

 

 

 

 

4

شنبه

 

 

 

 

 

 

5

1 شنبه

 

 

 

 

 

 

6

2شنبه

30/8 30/7

ژورنال کلاپ

جراحی

 

 

 

7

3 شنبه

30/8-30/7

Cardiac MRI

جراحی

 

 

 

8

4 شنبه

30/8-30/7

کنفرانس مشترک بیهوشی و جراحی

جراحی

 

 

 

9

5 شنبه

11-10

کت کنفرانس

C

 

 

 

10

جمعه

 

 

 

 

 

 

11

شنبه

30/8-30/7

Cardiac MRI

جراحی

معرفی و بحث بیماریهای مادر زادی بالغین

30/7- 15/8

A

12

1 شنبه

30/8-30/7

بیماریهای دریچه ای

جراحی

معرفی و بحث بیماریهای مادر زادی کودکان

30/7-15/8

E

13

2شنبه

30/8 30/7

مورتالیتی و موربیدیتی

جراحی

 

 

 

14

3 شنبه

30/8-30/7

اکوکاردیوگرافی

جراحی

 

 

 

15

4 شنبه

30/8-30/7

گراند راند 

جراحی

 

 

 

16

5 شنبه

11-10

کت کنفرانس

C

 

 

 

17

جمعه

 

 

 

 

 

 

18

شنبه

30/8-30/7

آریتمی و ECG

جراحی

معرفی و بحث بیماریهای مادر زادی بالغین

30/7- 15/8

A

19

1 شنبه

30/8-30/7

بیماریهای دریچه ای

جراحی

معرفی و بحث بیماریهای مادر زادی کودکان

30/7-15/8

E

20

2شنبه

30/8 30/7

ژورنال کلاپ

جراحی

 

 

 

21

3 شنبه

30/8-30/7

Cardiac MRI

جراحی

 

 

 

22

4 شنبه

30/8-30/7

کنفرانس مشترک بیهوشی و جراحی

جراحی

 

 

 

23

5 شنبه

11-10

کت کنفرانس

C

 

 

 

24

جمعه

 

 

 

 

 

 

25

شنبه

30/8-30/7

Cardiac imaging

 

جراحی

معرفی و بحث بیماریهای مادر زادی بالغین

30/7- 15/8

A

26

1 شنبه

30/8-30/7

بیماریهای دریچه ای

جراحی

معرفی و بحث بیماریهای مادر زادی کودکان

30/7-15/8

E

27

2شنبه

30/8 30/7

مورتالیتی و موربیدیتی

جراحی

 

 

 

28

3 شنبه

30/8-30/7

اکوکاردیوگرافی

جراحی

 

 

 

29

4 شنبه

30/8-30/7

گراند راند 

جراحی

 

 

 

30

5 شنبه

11-10

کت کنفرانس

C

 

 

 

31

جمعه

 

 

 

 

 

 

Moderator ژورنال کلاپ جناب آقای دکتر عمرانی

 

آخرین ویرایش۱۱ آذر ۱۳۹۱