بای پس عروق کرونری

تعداد بازدید:۲۰۶۵

بای پس عروق کرونری? :

بای پس عروق کرونر عمل جراحی است که در آن 1 یا چند رگ مسدود شده قلب را که باید به عضله قلبی خون برسانند جهت برقراری مجدد خونرسانی با عروق وریدی و شریانی مشابه که از نواحی دیگر بدن برداشته میشود بای پس میکنند.بیشترین استفاده از عروق جایگزین نواحی دیگر بدن ورید صافن سطحی در ساق و ران پا و شراین قفسه سینه و شریان رادیال ساعد دست هستند.در واقع این گرافتها به نواحی بعد از تنگی عروق کرونر دوخته میشوند و آنها را از خون پر از اکسیژن مشروب میکنند.در واقع هدف از این عمل باز گرداندن بیمار به زندگی عادی به دور از درد و همچنین پیشگیری از حوادث غیر مترقبه مثل انفارکتوس قلبی می باشد.

 

 
 

در موارد خاصی نیز از این عمل همزمان با اعمال دیگر نظیر اصلاح و یا تعویض دریچه های قلبی یا سایر اعمال قلبی استفاده میشود.

در کل این عمل در مواردی که تعداد عروق قابل بای پس کم بوده و کیفیت عروق خوب باشد بدون پمپ قلبی و در سایر موارد با استفاده از دستگاه پمپ قلبی ریوی انجام میگیرد
 

 
 
آخرین ویرایش۰۹ آذر ۱۳۹۵