جراحی های با برش کوچک

جراحی های قلب با برش کوچک در اعمالی نظیر بستن ای اس دی،ترمیم و تعویض دریچه میترال،اعمال جراحی روی
دریچه تری کوسپید و جراحی ایزوله دریچه آئورت قابل انجام است.